Бизнес по определения от Бога начин /безплатна услуга/

Това е безплатна услуга, предназначена главно за тези посетители на сайта, които вярват, че има Бог, но също така вярват и в това, че Бог има план за живота им, в т.ч. и за техния бизнес. Тяхното убеждение е, че Бог желае и може да ни научи да вземаме правилни решения, в т.ч. и в бизнес начинанията ни. Това са хората, които са приели Библията като авторитет в живота си.  Относно тази група хора, целта ми  е да обясня, какви са моралните принципи и правила, които Библията ни предлага в областта на бизнес отношенията, и как тези принципи и правила могат да бъдат приложени на практика в ежедневните ни бизнес дейности.          Със сигурност, обаче, услугата ще представлява интерес и за тези посетители, които се самоопределят като християни, макар и да нямат интерес към изучаване на Библията. На тази група  хора бих желал да предложа следните идеи за размисъл: Първо, ако не е нормално един човек да нарече себе си „марксист“ и в същото време да не познава учението на Карл Маркс от неговите трудове, дали е нормално, някой да нарича себе си „християнин“, но да не познава учението на Исус Христос, описано в Библията? Второ: Наистина ли е сериозно да приемем, че има  Бог, Който изобщо не Го е грижа за това, дали разполагаме с практичен наръчник за успешен бизнес?  Трето,  Ако в Свещеното писание на Стария и Новия завет има толкова много съвети, отнасящи се до различни сфери в живота, защо  да няма подобни съвети и в областта на  бизнес отношенията?                                                                                      Изповядващите юдейската религия ще прочетат познати текстове, съкровени в същата степен и за тях, както и за мен. Надявам се да постигнем консенсус относно това, че тези текстове следва да се приемат на практично, а не само на теоретично ниво. Предложената услуга ще представлява интерес и за представителите на изповедания, различни от християнските /ислям, източни религии и т.н./, тъй като заложените в Библията морални принципи и правила се покриват в по-голямата си част  с ценностите и на другите религиозни системи. Тези посетители ще имат възможност да съпоставят вижданията на Библията в сферата на бизнеса с изповядваните от тях морални ценности.                                            От услугата могат да се ползват, разбира се, всички посетители на сайта, които проявяват, макар и само обикновено любопитство. Убеден съм, че статиите ще са интересни даже и за тези, които определят себе си като атеисти. Те със сигурност ще бъдат изненадани от многото съвети, които дава Библията в областта на бизнеса. Аз също бях атеист в продължение на 35 години. Израснал съм в семейство, в което Библията беше нещо непознато. Но от момента, в който повярвах, та чак до днес, преживях толкова много  лични опитности с Бога,  че сега дори и да исках, не бих могъл да стана отново атеист.                                                       Не на последно място: Крайно време е да се постави въпросът за действието на моралния фактор в икономическите теории и в бизнес практиката и да се докаже обосновано, до къде неминуемо ще стигне нашият свят, решил да изключи Бог от системата на икономическите отношения. Защо да оставяме икономическата теория единствено и само в ръцете на светските модернисти, както сме го правили досега? Защо да продължаваме да приемаме, че в бизнеса няма морал? До къде ще стигнем, ако поне не се опитаме да променим това статукво? Надявам се тази услуга да даде отговора на всички тези въпроси.                                       В какво се изразява самата услуга? Вече публикувах всичките 33  статии, плюс заключението. В началото съм представил и кратко резюме на целта и съдържанието на всички статии. Молбата ми към  читателите е следната: статиите трябва задължително да се четат последователно, една след друга, а не избирателно. Моля, започнете от първата, после втората, после третата и така до тридесет и третата. В противен случай, ползата от самите статии би била значително по-малка. Всички читатели имат възможност да правят коментари към съответната статия, в съответствие с предварително определените условия за ползване на сайта. Всеки коментар, който е представен под формата на въпрос, ще получи своя отговор.  По този начин, повдиганите в статиите проблеми ще бъдат разглеждани и дискутирани по един динамичен и интерактивен начин. Освен първата статия, която е уводна, всички останали статии  са написани от мен. Готов съм да приема всякакви критични бележки относно тълкувания на библейски текстове, интерпретации на икономически категории и икономически процеси и явления,  както и свързаните с тях изводи.      Само Бог е безгрешен.   Имайки пред вид това, макар да считам написаното от мен за иновативно, осъзнавам, че няма как, същото да бъде съвършено. Ето защо, периодично допълвам и коригирам статиите.

         Всеки човек е свободен, за да решава сам, дали да се придържа, или да не се придържа към каквито и да било морални принципи и правила, в т.ч. и към библейските. А това важи в същата степен и в областта на бизнеса.  Лично аз, обаче възнамерявам да се придържам в своя собствен бизнес към упоменатите принципи и правила.

Прочетете още:

0. Каква е целта и какво е накратко съдържанието на всичките 33 публикувани статии? Резюме на публикуваните статии
1 Четири групи хора, според подхода им в търсене на истината. Къде сме ние?  Какъв е подходът на хората към истината
 2 Каква е същността на бизнеса по определения от Бога начин и защо си струва този вид бизнес?  Защо да правим бизнес по определения от Бога начин?- част първа
 3 Какъв е проблемът? Какъв е предметът и каква е целта на настоящото изучаване? Каква е използваната методология за изследване на темата? Какви са резултатите, каква е  тяхната оценка и какви изводи произтичат от тях? Предмет, цел и методология на изследването на темата „Бизнес по определения от Бога начин“
 4 Нима Библията се занимава с икономически категории?  Библията и богатството
 5  Защо настойничеството и Божието водителство са основните принципи за успех в бизнеса?  Божиите принципи за успех в бизнеса. Принцип на настойничеството
 6 Всички знаем, че има нечестно богатство, но какво точно казва Библията по този въпрос? Библията и неправедното богатство
 7 Как можем да се научим да  разбираме Божието водителство в нашите бизнес начинания? Божието водителство- вторият принцип за успех в бизнеса
 8 Принципите на Библията, относно това, какво да произвеждаме, кога да го произвеждаме, къде да го произвеждаме и как да го произвеждаме Библията и бизнес планът
 9 За високата алтернативна цена, която всички плащаме за производството на икономическите диспродукти Божието водителство при разпределение на ресурсите за бизнес дейностите
 10 За ролята на семейството, образователната система, изпълнителната и законодателната власт при формирането на трудовите и предприемаческите ресурси Божието водителство при разпределението на хората по отрасли и бизнес дейности
 11  Какво предлага Библията като рецепта за лекуването на този тежък социален проблем, наречен бедност? Божието водителство при разпределението на доходите и произведените блага
 12 Какво предлага Библията, за да се постигне нарастване на общата „пределна полезност“ на произведените блага? Икономическите аспекти на бедността
 13 Предимно икономическа, или предимно морална категория е бедността? Характеристики и причинители на бедността
 14 Задълбочаване на бедността в света, или нещо, още по-лошо? Далеч ли сме от световен банкрут? Природни и социални фактори, обуславящи бедността
 15 Може ли човек да е богат, и все пак да е глупак? А може ли да е много богат и все пак да е повече от глупак? Стопанската престъпност като фактор, обуславящ бедността
 16 Понякога Божието водителство може да действа противно на икономическата логика и да обезсили действието на закона за търсенето, закона за предлагането и принципа на ефективността Божието водителство в сферата на размяната на стоки и услуги
 17 Възможно ли е да се заплаща поравно за различен по времетраене труд и това да бъде справедливо? Божието водителство при размяната на труд
 18 Какъв е проблемът на „КТБ“ АД? Икономически? Финансов? Или морален? Божието водителство на паричния пазар и пазара на ценни книжа
 19 За ролята на моралния фактор при формирането на огромните бюджетни дефицити и публични дългове Божието водителство във фискалната политика и трансферните плащания
 20 Как точно теориите на класическата и субективната школа относно размяната на стоки и услуги са допринесли и допринасят за създаването и задълбочаването на световните икономически диспропорции? Слабостите на икономическите теории, свързани с процеса на размяната на стоки и услуги
 21 Какви принципи ни е дал Бог в сферата на личното потребление на стоки и услуги за нашето собствено добро? Божието водителство в сферата на личното потребление на стоки и услуги
 22 Бог е нашият Творец. Бог е творецът и на нашите потребности- телесни, душевни и духовни. Какви разновидности на тези видове потребности можем да открием в Библията? Библейската г.т. относно същността и класификацията на човешките потребности
 23 По какъв начин, по-пълното удовлетворяване на духовните ни потребности довежда до по-пълно удовлетворяване и на нашите телесни и душевни потребности? Становището на Библията, относно съподчинеността на нашите потребности
 24  Кое липсва в теорията за потребностите на Ейбрахам Маслоу? Къде са грешките и слабостите на останалите теории, отнасящи се до човешките потребности?  Грешките и недостатъците на съществуващите теории за потребностите
 25 Каква е разликата между човешката и Божията ценностна система? Какво означава да успееш в бизнеса? Какво означава да успееш в живота? Библията, успехът в бизнеса и житейският успех
 26 Кои са симптомите, по които можем да идентифицираме състоянието на криза? Как да дефинираме понятието криза, като една от фазите на икономическия цикъл? Икономическата криза- част първа
 27 Кои са базисните и кои са непосредствените причини, пораждащи икономическите кризи? Икономическата криза- част втора
 28 Какъв подход използваха САЩ и ЕС за справяне с настоящата криза? Какво да очакваме като възможни сценарии за развитие на кризата? Икономическата криза- част трета
 29 Какви са разбиранията на основните школи за икономическо макрорегулиране? Защо те не успяват да разрешат проблема с икономическия цикъл? Икономическата криза- част четвърта
 30 Какви са проблемите при преразпределението на публичните фондове, възникващи в резултат на прилагането на неокейнсианския подход за макрорегулиране? Какъв подход предлага Библията като превенция срещу кризите? Икономическата криза- част пета
 31 Кой, всъщност, управлява нашия свят? Възможно ли е настоящата икономическа криза да се превърне в системна криза без изход? Икономическата криза- част шеста
 32 Какво е пропуснал да научи Арнълд Дж. Тойнби от книгата на пророк Даниил? Библията и бъдещето на света
 33 Съществуват ли ориентири, които да ни покажат, къде се намираме днес в хода на човешката история? Защо да правим бизнес по определения от Бога начин?- част втора
34 Защо дяволът има симпатии към икономиката, а не към физиката? Заключение /което ви съветвам да не пропускате/

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

2 comments:

  1. Смятам, че написаното е доста интересно и поддтиква към размисъл. Аз като най-обикновена християнка, която се старае да спазва християнските закони, въпреки, че не винаги ми се отдава мога да каже, че ще ми е интересно да прочета различни гледни точки относно тълкуването на Библията например.

    1. Убеден съм, че всички ние ще имаме само полза от това, ако се научим, как да допуснем Бог да заеме отново мястото Си в системата на икономическите отношения. Ако внимателно четем написаното в Библията в неговия контекст и откровено се стремим да разберем смисъла му, няма как да стигнем до погрешни тълкувания. Господ Исус Христос ни е обещал: „Ако иска някой да върши Неговата воля“, ще познае дали учението е от Бога…“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *