Изготвяне на проектни предложения /платена услуга/

Услугата се изразява в разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС и др. национални и международни източници, като същата се предоставя като начало под формата на консултация. Клиентът излага своите намерения и нужди от финансиране под формата на проектна идея, след което се определя финансираща програма, отговаряща на проектната идея. Консултантът уточнява критериите за участие в съответната схема за БФП- допустимост на кандидатите, допустимост на проектните дейности, размер на финансирането, размер на собственото участие, допустимост на разходите, срок за подаване на проектното предложение и т.н. След това се уточнява формата на сътрудничеството между клиента и консултанта в процеса на разработване на проектното предложение- съвместно, или самостоятелно от страна на консултанта. За целта, консултантът съставя въпросник, който бива попълнен от страна на клиента. Представянето на услугата под формата на изготвено проектно предложение включва следните етапи:

1.Предварителна оценка на административния, технически и финансов капацитет на кандидата за участие в процедурата за подбор на проекти. 2.Разработване на въпросника за необходимата информация за изготвяне на проектното предложение- техническа и финансова.

3..Предоставяне на въпросника на клиента, за обезпечаване на нужната информация, свързана с проектното предложение, което предстои да бъде изготвено.                                                                                                   4.Изготвяне на проектното предложение в техническата и финансовата му част.                                                                                               5.Окомплектоване на всички документи, които са част от проектното предложение и представяне пред финансиращия орган.        6.Консултации, при необходимост, в случай на поискана допълнителна информация от страна на оценителната комисия.                         7.Съдействие и консултации при подготовката за сключване на договора, в случай на наложени финансови корекции от страна на оценителната комисия, както и по време на самото договаряне.                         8.Съдействие и консултации при управлението на проекта след подписване на договора за БФП – при извършване на промени в договора, текущи консултации във връзка с изпълнението на дейностите, или разходването на средствата по разходните пера и раздели в бюджета, съдействие при управлението на процедурите за избор на изпълнител / препращане към услугата за изготвяне на тръжни досиета/, както и съдействие при изготвянето на междинните и финални отчети.    9. Съдействие и консултации при последващ контрол от страна на договарящия орган.

Потребители на услугата са малки, средни и големи предприятия, неправителствени организации, общини и др. публични субекти                 /училища, здравни заведения и др/. Предмет на тази услуга могат да бъдат всички покани за конкурентен подбор на проекти по всички оперативни програми на ЕС, както и процедури извън оперативните програми, финансирани от наши и външни източници.

До момента, „Стамен Кривошиев консулт“ ЕООД е разработил един проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в полза на „Суперфиниш 2000“ ООД, като проектът е  получил финансиране и е реализиран успешно.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са разработени общо 16 проекта.  От общо три представени проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Активни“, са  класирани два. Проектът на  Социална фондация „Инди Рома 97“- с. Куклен, област Пловдив е  изпълнен успешно. В процеса на изпълнение на проекта  на Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“- гр. Пловдив се появиха проблеми, следствие на не добри партньорски взаимоотношения.     По схема за БФП „Ново работно място 2015“ бяха разработени общо 6 проекта, като два от тях получиха финансиране. Единият проект е в полза на „Талес 07“ ООД, а другият- в полза на ВНГ Груп ООД. И двата проекта са в процес на изпълнение. Останалите 4 проекти са в списъка на резервните проектни предложения.  Бяха разработени  общо 5 проектни предложения по схема за БФП „Добри и безопасни условия на труд“, от които бяха одобрени за финансиране два- в полза на „МИГ Инженеринг“ ООД- гр. Пловдив и в полза на „ГИДО“ ООД- гр. Пещера. „МИГ Инженеринг“ ООД подписа административен договор, докато „ГИДО“ ООД е  в процедура за сключване на договор. В процес на оценка са два проекта, разработени по схема за БФП „Развитие на социалното предприемачество“.

Прочетете още:

Понякога изискванията за отчитане на някои разходи могат да бъдат не само бюрократични, но и незаконосъобразни  Формализмът и неговото проявление при отчитането на част от разходите за възнаграждения
Какви уроци можем да научим относно слабостите, допуснати в някои Насоки за кандидатстване през предишния програмен период? Социални иновации, или социални недоразумения?
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *